Hållbarhet inom Hultafors Group
Hållbarhet inom Hultafors Group
Hållbarhet inom Hultafors Group

Hållbarhet inom Hultafors Group

Vi nöjer oss inte med att bara vara en del av framtiden – vi vill dessutom tillhöra branschens främsta när det gäller hållbarhet.

För Hultafors Group handlar hållbarhet lika mycket om socialt engagemang som miljötänkande.

Vi brinner för att ha en aktiv roll i samhället. Genom affärstillväxt och ansvarsfullt agerande strävar vi efter att ha en positiv inverkan på de människor som påverkas av vår verksamhet samt att minimera vår miljöpåverkan. Hållbarhet är en naturlig del av vår strategi, den är integrerad i vårt dagliga arbete och vår affärsetik, och baseras på respekt för människor och vår planet.

Vi har stora ambitioner för vårt bidrag till en hållbar framtid. Vi utarbetar nyckeltal för att kunna mäta våra framsteg och inleder nya satsningar för att förverkliga våra målsättningar. För oss är det viktigt att det finns ett förtroende för både våra produkter och våra handlingar, och att vi som företag och gemenskap främjar en arbetsmiljö där hållbarhetsfrågor ses som kärnfrågor. Vår ägare Investment AB Latour har en lång tradition av att agera ansvarsfullt, vilket framgår av företagets långsiktiga investeringshorisont och ledarstil.

Respekt för människor

Vår ambition är att alla som arbetar för oss ska ha goda arbetsförhållanden. Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på alla människor som påverkas av vår verksamhet, oavsett vilken roll de har.

Människor som ses som individer och behandlas med värdighet och respekt, har ett större engagemang och förmåga att driva företag mer framgångsrikt.

Våra medarbetare

Sunda och engagerade medarbetare är en viktig prioritering för Hultafors Group. Vårt mål är att ingen anställd ska skadas på jobbet och att alla medarbetare ska ha en god och hälsosam arbetsmiljö.

Vi arbetar ständigt med att minska risken för olycksfall i arbetet och strävar efter att främja god hälsa och engagemang. Alla är engagerade i våra insatser för arbetsmiljön och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår arbetsmiljö. Eftersom vi vill anställa och behålla de bästa medarbetarna är det viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vår historia och vårt arv som företag vittnar om att den här målsättningen alltid har löpt som en röd tråd genom vår verksamhet. Men vi tar inte en positiv, sund och säker arbetsmiljö för givet utan det är de enskilda människorna inom Hultafors Group som gör skillnaden och hjälper oss att nå vår fulla potential inom alla områden.

Slutanvändaren

Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och samtidigt optimera funktionerna för de som använder våra produkter. Vi bidrar till goda arbetsförhållanden och välbefinnande hos våra professionella användare genom att regelbundet fråga om, och skapa insikt om deras yrkesmässiga behov, för att därefter göra allt för att tillgodose de behoven genom produktinnovationer.

När vi utvecklar en ny produkt låter vi alltid hantverkare delta i konstruktionsprocessen, vilket ger oss goda insikter om deras verkliga behov och möjlighet att uppnå rätt produktutformning i ett tidigt skede. Hållbarhet blir därmed även en aspekt i vår strävan att uppfylla vårt löfte: En partner att lita på i alla lägen.

Partners

Vår ambition är att alla som arbetar för oss ska ha goda arbetsförhållanden, oavsett om de är anställda på någon av våra egna anläggningar eller en outsourcad tillverkningsanläggning. När det gäller outsourcad produktion sätter vår uppförandekod standarden för vad vi anser vara viktigt och säkerställer att arbetsförhållandena hos oberoende leverantörer är förenliga med våra egna kärnvärden.

Vi strävar efter långsiktiga relationer med våra producenter. Vi har till exempel samarbetat med samma tillverkare i Vietnam i över 18 år, och vi har även viktiga och bestående relationer med andra producenter. För att säkerställa vår höga standard och kvalitet, har vi en väl etablerad organisation med uppgift att övervaka, utveckla och granska outsourcad produktion och egna fabriker. Att övervaka hållbarhet i outsourcad produktion i utvecklingsländer är en av våra främsta prioriteringar.

För att säkerställa hög affärsetik, rättvisa arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter i vår värdekedja utför vi regelbundna interna revisioner och tredjepartsrevisioner. För det här ändamålet har hela Hultafors Group ingått ett avtal med Intertek (https://www.intertek.com/).

Genom att regelbundet kontrollera våra leverantörer och underleverantörer säkerställer vi att de efterlever våra värderingar och att alla våra partners och leverantörer uppfyller kraven i vår uppförandekod. Vår uppförandekod finns på vår sida med policyer och certifieringar.)

Respekt för vår planet

Vi arbetar förebyggande för att minska vår miljöpåverkan. Vi har satt upp mål och bevakar våra framsteg med hjälp av nyckeltal. Vår tradition och vårt arv att tillverka produkter som håller länge, är en viktig del av vårt arbete för att minimera negativ påverkan på miljön. Våra egna anläggningar har lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor.

De flesta är certifierade enligt ISO 14001 (mer information finns på sidan med policyer och certifieringar). På några anläggningar pågår processen för certifiering. Vi väljer i första hand leverantörer som är certifierade enligt ISO 14001. Varje egen anläggning har en egen miljöaspektlista som uppdateras årligen. Den här listan utvärderas löpande för att säkerställa att vi prioriterar de förbättringar som har störst betydelse för miljön.

Den här processen resulterar i en lokal handlingsplan med mätbara mål för varje anläggning, där vi strävar efter att minimera avfall och förbrukning av energi och kemikalier samt välja material med lägre klimatavtryck. Alla våra egna anläggningar arbetar med miljöhandlingsplaner för att minimera sitt avfall, sin förbrukning av energi samt sin användning av skadliga kemikalier.

För att minska vår miljöpåverkan och minimera hälso- och säkerhetsriskerna med kemikalier arbetar vi förebyggande med kemikalierna i hela värdekedjan med stöd av Kemikaliegruppen och RISE (Research Institutes of Sweden). Mer information om våra partners och verktyg finns på sidan om data från värdekedjan och analysverktyg.

Lönsamhet med ett syfte

Utan lönsamhet är en verksamhet inte hållbar, men en hållbar verksamhet är en lönsam verksamhet. Så enkelt är det. För att kunna ha en positiv inverkan på omvärlden måste en etisk verksamhet blomstra och växa – den måste vara lönsam.

Vi har höga målsättningar om att bidra till en hållbar framtid, och för att lyckas med det krävs en konsekvent, klarsynt och adaptiv inställning till utmaningen att uppnå de båda målen om hållbarhet och lönsamhet. Bland annat genom att agera ansvarsfullt i samband med hur våra produkter tillverkas, transporteras och används kan vi bidra till en bättre hälsa för våra användare och minimera påverkan på miljön. Vi investerar i forskning om cirkularitet och lösningar för slutet av livscykeln för våra produkter.